Archive by Author | hopla2013

Magacin u Kraljevića Marka

Ovde je prikazan predlog novog modela za korišćenje prostora Magacin u Kraljevića Marka br. 4 (MKM), zasnovan na principima otvorene platforme za izvodjenje programa organizacija nezavisne kulture.

Predlog je formulisala Asocijacija NKSS u okviru inicijative za definisanje modela korišćenja prostora Magacina i potrebe za rešavanjem problema nedostatka multifunkcionalnog prostora koji odgovara na programske potrebe nezavisnih aktera u polju savremene kulture i umetnosti.  Tim povodom Asocijacija NKSS planira da organizuje javnu raspravu o modelu korišćenja prostora Magacin koja bi omogućila zainteresovanim korisnicima da daju komentare na ovde predstavljen predlog. Javna rasprava treba da doprinese da proces zagovaranja za potencijalni prostor realizacije programa aktera nezavisne kulturne scene Beograda bude javan i transparentan.

Pozivamo vas da pogledate model, da upišete svoje sugestije, pitanja i primedbe prateći uputstvo za pisanje komentara.

Advertisements

Predlog novog modela

U skladu sa osnovnim načelima i kriterijumima kreiranja programa Doma omladine (inovativnost, aktuelnost, kvalitet i dostupnost mladima), a u pravcu daljeg razvoja saradnje sa vaninstitucionalnim akterima kulture, kreira se programska saradnja sa Asocijacijom NKSS u okviru prostora Magacin. Osnovna funkcija Magacina je da kroz korišćenje prostora obezbedi podršku organizacijama i pojedincima  za programe kulture i mladih grada, realizaciju događaja iz svih disciplina savremene kulture i umetnosti (izložbe, pozorišne i plesne predstave, predstave novog cirkusa, koncerti, predavanja, javne tribine i drugo). Uz to Magacin služi i za produkciju, probe, umetničke rezidencije, radionice, seminare, obuke, sastanke i slično. Resursi se koriste po principu otvorenog kalendara i javnog konkursa (u zavisnosti od tipa rada), a po unapred predviđenim uslovima korišćenja koji su detaljnije opisani u drugom delu dokumenta.

Saradnja predviđa da Dom omladine bez nadoknade obezbedi:

 1. osnovnu prostornu infrastrukturu
 2. sredstva za osnovno održavanje prostora
 3. eventualna infrastrukturalna ulaganja

Asocijacije NKSS preuzima obavezu da:

 1. obezbedi dostupnost prostora Magacina svim organizacijama i pojedincima koje deluju na području savremene umetnosti i kulture, u skladu sa dole opisanim uslovima korišćenja
 2. da se stara o prostoru
 3. administrira njegovo korišćenje i
 4. redovno izveštava Dom omladine o aktivnostima realizovanim u okviru prostora Magacin

Ovakav model saradnje Doma Omladine i Asocijacije NKSS omogućuje dugotrajnu održivost koja je rezultat uravnoteženog odnosa između obezbeđivanja prostornih resursa i nadzora s jedne strane i nezavisnog programiranja i participativnog donošenja odluka s druge.

Ključna uloga Doma omladine je da osigura podsticajno okruženje za stvaralašto vaninstitucionalnih aktera kulture i da kroz podršku u obezbeđivanju prostora i osnovnih sredstva (infrastrukturno i osnovno održavanje) obezbedi stabilno funkcionisanje Magacina i odvijanje programa. Dom omladine takođe ima ulogu javnog nadzora korišćenja gradske imovine te nadgledanja rada Magacina kao dela javne ustanove. Dom Omladine se stara o osnovnim potrebama održavanja prostornih resursa, nadgleda korišćenje resursa i sprovođenje programa u prostoru Magacin.

Asocijacija NKSS administrira i stara se o funkcionisanju prostora obezbeđujući njegovu dostupnost širokom broju organizacija kroz otvoreni kalendar i druge mehanizme. Asocijacija NKSS je zadužena i za koordinaciju programa sa organizacijama korisnicima. Asocijacija NKSS obezbeđuje da temeljno programsko upravljanje u rukama onih koji koriste resurse Magacina, odnosno onih koji realizuju programe. Produkciju programa finansiraju organizacije korisnice prostora i njihovi partneri kao i drugi zainteresovani. Na taj se način osigurava i dodatno programsko finansiranje iz različitih domaćih i stranih izvora celokupnog programa. Članstvo u Asocijaciji nije uslov za korišćenje resursa Magacina.

USLOVI KORIŠĆENJA

Prostorne i druge resurse Magacina mogu koristiti sve organizacije i pojedinci koje deluju na području savremene umetnosti i kulture, a koje odgovaraju ovde opisanim principima, oblastima i programskim kriterijumima.

Nosilac programa koji se realizuju u Magacinu mogu biti udruženja, umetničke organizacije, organizacije koje se bave mladima, neformalne grupe, pojedinci i drugi subjekti.

1. Principi korišćenja

1.2 Poštovanje ljudskih prava i građanskih sloboda.

Svi programi koji se odvijaju u Magacinu moraju se zasnivati na poštovanju ljudskih prava i građanskih sloboda. Tako će programi koji šire mržnju ili netrpeljivost na rasnoj, religioznoj, nacionalnoj, seksualnoj, rodnoj ili nekoj drugoj osnovi biti isključeni.

1.3 Dostupnost.

Programi koji se odvijaju u Magacinu treba da budu dostupni što je moguće široj populaciji, a posebno ugroženim/osetljivim društvenim grupama.

1.4 Participacija i transparentnost.

Magacin se zalaže i poštuje načela participacije u odlučivanju, transparentnosti procedure, pravila i procesa donošenja odluka. S obzirom na skromnost resursa i termina koji stoje na raspolaganju, Magacin kreira model koji omogućuje vremensko i prostorno podeljeno korišćenje resursa tako da maksimalizuje korist svih potencijalnih korisnika. Sa tim u vezi je definisan osnovni cilj modela da omogući da svi potencijalni korisnici imaju jednake uslove korišćenja i jednake šanse učestvovanja i suodlučivanja prema jednakim pravilima.

1.5 Partnerstvo.

Korisnike resursa Magacin vidi kao svoje partnere tako da će sa svakom organizacijom nastojati da uspostavi odnos koji se bazira na saradnji i međusobnom poverenju. Kako bi se obezbedila horizontalna praksa dijaloga i među korisnicima i podstakla parnerska uloga svih, na kvartalnom nivou biće održan sastanak svih korisnika prostora Magacina na kome će se razmatrati načini unapređenja rada iili eventualne nepravilnosti u radu.

1.6 Profesionalnost i odgovornost.

Magacin se prema obavljanju svojih zadataka odnosi profesionalno i odgovorno i  prema pravilima struke, u skladu sa svojim mogućnostima i stanju resursa sa kojima raspolaže. Magacin od korisnika takođe očekuje profesionalno i odgovorno ponašanje u realizaciji programa, pri čemu se pažnja posebno obraća na poštovanje dogovora te na obaveštavanje javnosti o pojedinačnom programu.

2. Oblasti delovanja

Programi koji se predlažu, moraju pripadati sledećim oblastima delovanja:

 • savremena umetnost i kultura;
 • obrazovni i informacioni programi važni za unapređenje kvaliteta života mladih i rad sa mladima;
 • obrazovni programi namenjeni razvoju kapaciteta organizacija civilnog društva u sektoru kulture i mladih.

Resursi Magacina ne mogu se koristiti za religijske programe i skupove u organizaciji udruženja ili drugih subjekata koje su u svojoj primarnoj orijentaciji religioznog karaktera, odnosno koji zastupaju pojedinu religiju. Takođe, ne mogu ih koristiti ni političke stranke, kao ni bilo koja organizacija koja promoviše određenu političku opciju ili stranku.

3. Tip korišćenja resursa

Resursi Magacina se mogu koristiti za sledeće tipove rada:

 1. Izvođenje, izlaganje, prezentacije,
 2. Edukacija, priprema, produkcija, stvaralaštvo
 3. Administrativno kancelarijski rad

Za prve dve katagorije mehanizam korišćenja je definisan kroz javni otvoreni kalendar dok će se resursi za administrativno kancelarijski rad ustupati organizacijama na dve godine kroz javni konkurs.

4. Mehanizam izbora korisnika

4.1 Otvoreni kalendar

Otvoreni kalendar predstavlja programsku online platformu koja obezbeđuje jednake šanse za ustupanje termina svim potencijalnim korisnicima. Termini će se raspoređivati po principu dogovora svih zainteresovanih strana, a na osnovu predloga koji imaju  jasno definisan programski sadržaj koji se uklapa u uslove korišćenja resursa. Ovaj mehanizam koristi se za ustupanje prostora za tipove programa 1. i 2. (izvođenje, izlaganje, prezentacije i edukacija, priprema, produkcija, stvaralaštvo).

Programski prioriteti za korišćenja resursa u okviru otvorenog kalendara

U slučaju da za se za isti termin prijavi više programa, prednost će se davati s obzirom na tip programa, i to prema sledećoj listi prioriteta:

 1. Javni programi – događanja otvorena za širu javnost (umetnička događanja, predavanja, javne tribine i konferencije i sl.)
 2. Radionice i skupovi – programi namenjeni manjoj, zatvorenoj grupi korisnika (radionice, simpozijumi i drugi skupovi)
 3. Radno-produkcijski – probe, umetnička istraživanja i sl;
 4. Prezentacije – medijske konferencije i slične javne prezentacije
 5. Radni – radni sastanci organizacija, projektnih timova i sl.

Programski prioriteti – dodatni kriterijumi

U slučaju da se za isti termin prijavi više programa istoga tipa, prednost će imati programi prema sledećim kriterijumima:

 • Kontinuirana ili višekratna saradnja nosioca programa s Magacinom,
 • Značaj programa za programski profil Magacina.

4.2 Korišćenje kancelarijskog prostora

Administrativno kancelarijski resursi Magacina ustupaće se svim organizacijama kojima je takav prostor potreban, povremeno ili na duži rok, a koje pristaju na princip deljenja kancelarijskog prostora (co-working). O rasporedu prostora i termina odlučuje se kao i po pitanju programa, a u skladu sa potrebama i prostornim resursima Magacina.