Kulturni centar Magacin dobio svoj sajt

Kulturni centar Magacin, prostor namenjen umetnosti, kulturi i društvenosti je dobio svoj sajt. Adresa je:

https://kcmagacin.org

Advertisements

Radionica // Danoch, Horvat & Mijačević // 29. maj

Magacin u Kraljevića Marka 4, 29. maj, 18 – 22h
(scroll for English)
 
Na ovoj radionici razmatraćemo mogućnost da smo istovremeno izvođači i tehničari, instrumenti i instrumentalisti i istražujemo situacije u kojima se susreću telo, kretanje, zvuk i svetlost. Razvićemo vizuelne i zvučne slike radeći uglavnom sa baterijskim lampama kao izvorima svetlosti u odnosu na kretanje, zvuk kretanja i arhitekturu.
 
Uvažavajući svetlost kao glavni uslov za posmatranje, kao i za oblikovanje onoga što i kako vidimo, ova radionica ističe načine osvetljavanja performativnih materijala kao sastavnog dela stvaralačkog procesa. Tokom ovog procesa posmatraćemo i kako prisustvo/odsustvo svetlosti menja našu svest o zvuku i tako unaprediti i raditi na svesti o zvuku koje telo stvara kretanjem. Kroz ovakav rad razgovaraćemo o telesnim, vizuelnim i zvučnim mogućnostima otkrivanja i zadržavanja kao koreografskim rešenjima.
 
Radionica će početi plesnim časom, koji ima za cilj poboljšanje fizičke svesti, senzibiliteta prema unutrašnjim i spoljašnjim inputima i mogućnostima da se na njih odgovori.
 
 
O umetnicima
 
*Maajan Danoh (*Izrael) je koreograf, plesač i plesni pedagog, trenutno živi i radi u Berlinu. U svojim radovima istražuje stvarne i virtuelne dimenzije percepcije i njihove načine manifestovanja u osmišljavanju kretanja i slike. Maaian je studirala savremeni ples i koreografiju na SEAD-u i MA studije na programu Dance Dissemination, Hochschule fur Musik und Tanz Koln. Predaje ples i koreografiju na akademijama i centrima kao što su Akademija dramskih umetnosti Zagreb, Tanzfabrik Berlin, Hochschule fur Musik und Tanz Koln itd. Ona je član Akademie Schloss Solitude, generacija 2017-2019. 
 
*Miha Horvat je zastupnik Fondacije Sonda, inicijator galerijskog projekta EKS-garaža i osnivač transnacionalne gerilske umetničke škole koja se trenutno nalazi u interdisciplinarnoj laboratoriji GT22 (http://gt22.si/). On je programski direktor MFRU – Internacionalni festival računarskih umjetnosti u Mariboru, Slovenija od 2016. godine. Njegova obuka teorije, prakse humanističkih, umjetničkih i društvenih filmova realizuje se kroz umjetničke formacije, kolektive i saveze Klon.Art, sin: DA, sonda3, sonda4, danceCO i drugi, koji rade na polju primenjene, nove, medijske, pozorišne, plesne i video-filmske umetnosti. 
 
*Ivan Mijačević, interkulturalni (sa)radnik aktivan u oblasti izvođačkih i vizuelnih umetnosti. Diplomirao je na MA programu na Akademiji za muziku i ples u Kelnu, a prethodno i koreografiju i plesni performans na Salzburg Experimental Akademy of Dance (SEAD). Studirao je muzičku pedagogiju na Univerzitetu u Mariboru i klavir na Konzervatorijumu za muziku i balet u Mariboru. Njegova praksa, inspirisana studijama sa Susan Rethorst i saradnju sa Katie Duck, Jan Fabre, Julijem Hamiltonom, Lizom Nelson i Snježanom Premuš, uključuje predavanja o odnosima muzike i plesa na plesnim, pozorišnim i muzičkim akademijama i saradnju sa umetničkim kolektivima inability crew, sz3, danceCO and Task 15.
 
Prijavite se na stanica.info@gmail.com zbog ograničenog broja polaznika. 
Donacije su dobrodošle 🙂
 
*
 
Maayan Danoch, Miha Horvat & Ivan Mijačević 
IN-LIGHT

Magacin in Kraljevića Marka 4, May 29, 6 – 10 pm
In this workshop, we will consider the possibility of being simultaneously performers and technicians, instruments and instrumentalists, and explore situations, in which body, movement, sound and light meet. We will develop visual and sonic images by working mainly with flashlights as light sources in relation to movement, the sound of movement, and architecture.
 
Acknowledging light as the main condition for seeing as well as for shaping what and how we see, this workshop highlights ways of illuminating performative materials as an integral part of the making-process. During this process, we will observe as well how the presence/absence of light makes us differently conscious of sound and therefore, enhance and work with our awareness of sound created by the moving body. Doing so, we will discuss bodily, visual and sonic possibilities of revealing and withholding as choreographic devices.
 
The workshop will begin with a movement class, which aims to enhance physical connectivity, our sensibility towards internal and external inputs, and possibilities of responding to them. 
 
 
About the artists
 
*Maayan Danoch (*Israel) is a choreographer, dancer and teacher, based in Berlin. In her works, she explores the actual and virtual dimensions of perception and their ways of manifesting in devising movement and image. Maayan studied contemporary dance and choreography at SEAD and received her MA in Dance Dissemination from the Hochschule für Musik und Tanz Köln. She teaches dance and choreography in academies and centres such as Academy of Dramatic Arts Zagreb, Tanzfabrik Berlin, Hochschule für Musik und Tanz Köln, etc. She is a fellow of Akademie Schloss Solitude, generation 2017-2019. www.maayandanoch.com 
 
*Miha Horvat is legal representative of the Foundation Sonda, initiator of gallery project EX-garage and a founding member of a Transnational Guerrilla Art School which is currently situated in interdisciplinary laboratory GT22 (http://gt22.si/). He is a program director of MFRU – International festival of computer arts in Maribor, Slovenia since 2016. His training of theory, practice of humanistic, arts and social films is implemented through artistic formations, collectives and alliances Klon.Art, son:DA, sonda3, sonda4, danceCO and others, working in fields of fine, new media, theatre, dance and video-film art. More on http://sonda.kibla.org/
 
*Ivan Mijačević, inter-cultural co-worker active in the fields of performing and visual arts. He holds an MA in Dance Dissemination from the Academy of Music and Dance Cologne and a diploma in choreography and dance performance from the Salzburg Experimental Academy of Dance. He studied music pedagogy at the University of Maribor and classical piano performance at the Maribor Conservatory of Music and Ballet. His practice, inspired by studies with Susan Rethorst and collaborations with Katie Duck, Jan Fabre, Julyen Hamilton, Lisa Nelson and Snjezana Premuš, includes lecturing on the relations of music and dance at the dance, theatre and music academies and co-creations with art-collectives inability crew, sz3, danceCO and Task 15. 
 
Due to a limited number of participants, apply through stanica.info@gmail.com 
 
Donations are welcome 🙂

Otvoreni studio, Claire Vivianne Sobottke

Magacin u Kraljevića Marka 4, petak, 13. april, 19h
 
 
 Mlada nemačka koreografkinja Claire Vivianne Sobottke je gošća #StationONe rezidencije i Stanice od 1. do 14. aprila u okviru projekta Life Long Burning a sa podrškom EUNIC Srbija, EU cultural centers at your fingertips i programa Artist in Residence (AiR).
 
Nakon dve nedelje rada, skupljanja, pokušavanja, čitanja, kretanja, otkrivanja i sanjanja u Stanici, Claire otvara studio u petak, 13. aprila u 19h, kako bi izložila i podelila svoj istraživački proces. Pozvani ste u mali privremeni muzej gde Claire izlaže slike, inspiracije i filmove. Kako je još uvek na samom početku stvaranja ovog novog rada, Claire vas poziva da budete svedoci radije njene dnevne fizičke prakse, nego (završene izvedbe). Takođe ćemo imati i formate razgovora, a nadamo se da ćemo zajedno i proslaviti dolazak proleća. 
 
Claire radi u Berlinu i bavi se praksama koreografije, performansa i plesa. Svoj rad definiše kao mesto otpora i odrada (undoing), gde se norme mišljenja i gledanja mogu propitati i menjati. Zaintrigirana je postajanjem tela i uma u senzualnim koreografskim procesima. 2017. godine dobila je Hoffnungstragerin Tanz nagradu magazina Tanz i nagradu Fm4 na ImpulsTanz Festivalu u Beču za solo stranger songs. 
 
Tokom boravka u Beogradu, Claire je postavila osnove za novi projekat ‘disruptive feminities’ (radni naslov) koji će premijeru imati u Berlinu tokom 2019. Koristeći format portreta kao načina za stvaranje koreografije, Claire kreira idealni pejzaž za otelovljenje ženskog principa. Tražeći iskren i intiman izraz ženske perspektive i identiteta, takođe će koristiti i igrati se kategorizacijama, pretpostavkama i arhetipovima koji se dodeljuju ženskom telu. Preterivanjem, igranjem kroz, i igranjem sa maštom i fantazijama koje se projektuju na žensko telo, opasan subjekat se stvara: subjekat koji ostaje transformišući i koji odbija svaku vrstu kategorizacije. 
Portret kao umetnička forma, u njenom istraživanju ne postaje samo hibrid koji povezuje stvarno i reprezentativno, apstraktno i prepoznatljivo, već i dokument samoće kao takve. Claire definiše samoću kao mesto gde je pojedinac usmeren na singularnost njegovog tela i njegovih čudnih fenomena poput znoja, afekta ili suza. Samoća istovremeno otvara prostor gde se fantazije i afekat mogu živeti bez društvenih ograničenja: nepregledan teren na kome se fikcionalno sopstvo može prepustiti i igrati kroz različite oblike i hibridne identitete. 
 

Pročitaj više…

Akcija za POLA PODA

🎉 Dobrodošli na, nadamo se poslednju, akciju za popravku poda u plesnoj sali 🎉

Kolektiv Magacina ima tu čast da još jednom pozove publiku na vikend sa Mimartom, Karkatagom, Hleb teatrom, Cirkusferom, Stanicom i Belgrade Raw

Tokom 3. i 4. februara u Magacinu u Kraljevića Marka moći ćete da pogledate nekoliko programa, ali i da posvedočite da je pod u plesnoj sali zaista dokrajčen 🔨 Pročitaj više…

KONCERT PROTIV ZIME – Goodiepal & Pals

Subota, 2. decembar 2017, Goodiepal & Pals, MKM, ulica Kraljevića Marka broj 4, Beograd, u 19h.

KONCERT PROTIV ZIME je jedinstvena prilika za sve zainteresovane da učestvuju u sesiji radikalne muzike. U situaciji kada je Evropa zatvorila svoje granice, Goodiepal & Pals su postali grupa koja pruža podršku izbeglicama. Povodom ovog njihovog koncerta sakupljamo zimsku garderobu. Donesite džempere, dukserice, jakne, pantalone – odeću koju više ne nosite, a koja je u dobrom je stanju i koja može poslužiti ljudima u pokretu tokom predstojećih hladnih zimskih dana.

Goodiepal (Parl Kristian Bjørn Vester) je muzičar, performer, predavač i aktivista iz Danske, koji trenutno živi i radi sa grupom umetnika u Beogradu. Goodiepal je pionir „radikalne kompjuterske muzike“ i izumeo je notaciju muzike za umrežene računare. Ideje na kojima se zasnivaju kompozicije radikalne kompjuterske muzike pripadaju najkontroverznijim teorijama savremene evropske teorijske kompozicije (više o tome na: https://en.wikipedia.org/wiki/Radical_Computer_Music). Futurističke, ali istovremeno i humanističke ideje radikalne kompjuterske muzike i medijske manipulacije insistiraju na „edukaciji veštačke inteligencije“, ali se zapravo često doživljavaju kao provokacija od strane akademskih muzičkih institucija. Goodiepalov rad se nalazi u zbirci Nacionalne galerije Danske, gde kroz svojevrsni „hack“ funkcioniše kao trojanski konj, jer je koncept njegovog rada da stalno poziva druge umetnike da izlažu. Ove godine je u Finskoj izašao “The Goodiepal Equation”, prvi dugometražni dokumentarni film o ovom radikalnom umetniku i njegovom delu u režiji Sami Sänpäkkilä. Od 9. decembra Goodiepal & Pals kreću na turneju kroz celu Evropu.

Intervju sa umetnikom možete pročitati na ovom linku:http://arachne.cc/issues/03/goodiepal-interview.html

Goodiepals & Pals se predstavljaju u okviru Salona Nepotkupljivih, koji okuplja sve one radnice i radnike u kulturi, kao i sve one umetnike i umetnice koji odolevaju preovlađujućem trendu potkupljivosti. Lansiranje Salona je usledilo na otvaranju Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, na Dan oslobođenja Beograda, 20. oktobra 2017. godine a nastavilo se sa nizom dešavanja, uključujući promociju ArtLeaks Gazette broj 4. kao i izložbom “Razmere potkupljivosti”. U okviru programa Salona su do sada učestvovali: Saša Perić, Maja Ćirić, Slađana Babić, Maja Beganović, Nenad Bogdanović, Živko Grozdanić Gera, Jelena Jaćimović, Vladan Jeremić, Biljana Kosmogina, Tony Maslić, Sofija Modošanov, Nikola Radivojević, Rena Redle, Aleksandra Vasović.

https://theunbribables.wordpress.com/2017/10/26/razmere-potkupljivosti

https://theunbribables.wordpress.com/2017/10/09/salon-nepotkupljivih/

The Goodiepal Equation” – documentary trailer: https://youtu.be/PO-Pzqw19ig

GP&PLS – Pro Monarkistisk Extratone (video spot): https://youtu.be/NrGzFMRPyjc

GP&PLS – PANIK PANIK PANIK (video spot): https://youtu.be/HjJyt_e148c

GP&PLS Live Performance – Mandagsklubben: https://youtu.be/i-QX22KA_xM

Regionalna konferencija PROSTORI KULTURE: O (samo)organizovanju i (našim) mogućnostima

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije organizuje u Beogradu trodnevnu regionalnu konferenciju PROSTORI KULTURE : O (samo)organizovanju i (našim) mogućnostima, posvećenu mogućnostima i dometima samoorganizovanja u prostorima kulture.

Kroz razgovore, predavanja i radne sesije biće predstavljeni različiti modeli funkcionisanja prostora namenjenih kulturnim i društvenim aktivnostima zajednice.

Da li je samoorganizovanje odustajanje od sistema javnog sektora ili je njegova alternativa i dopuna i gde smo u odnosu na interese krupnog  kapitala u ovoj trci?

Učesnici: Kombinart, Šabac; Reflektor, Užice; Crna Kuća 13, Novi Sad; Matrijaršija, Beograd; Kvaka 22, Beograd; ROG, Ljubljana; PUNKT, Nikšić; Oktobar, Beograd; Rex, Beograd; Rojc, Pula; Magacin, Beograd; Klein House, Subotica; Ostavinska galerija, Beograd; Ministarstvo prostora, Beograd; TEH (Trans Europe Halles) mreža

Pročitaj više…

Razmere potkupljivosti izložba u okviru Salona Nepotkupljivih

28.10.-3.11.2017.
Otvaranje izložbe uz malu popodnevnu proslavu: subota, 28.10. od 15-18 časova
Magacin u Kraljevića Marka 4, Beograd

Na otvaranju izložbe posetioci će imati prilike da konačno probaju prave i ukusne sendviče!

Izložbu možete posetiti od ponedeljka do petka od 11-15 časova

Da li je nepotkupljivost moguća u okruženju u kojem se tvrdi da sve i svako ima svoju cenu? Salon Nepotkupljivih pokazuje nepotkupljive pozicije svih oblika i izraza, bez posebnih prostornih i vremenskih ograničenja. Nepotkupljivost se ovde ne tretira kao vrednost prema kojoj se teži ili kao nekakav moralni stav. Nepotkupljive pozicije nalaze se izvan mišljenja našeg okruženja kao „VU-totaliteta“ i shvataju nepotkupljivost kao suštinu sopstvenog delanja. Dakle, praksa nepotkupljivosti je u protivurečnosti sa realnim. Salonom Nepotkupljivih se kritikuje oduzimanje prostora i glasa umetnicima i umetnicama u Srbiji. Biti nepotkupljiv protestni je stav, izražen nasuprot igri moći sa oduzimanjem i davanjem, koju diktira blok na vlasti. Dopustimo sebi da budemo nepotkupljivi ovde i sada, kada „VU-totalitet“ uspostavlja hegemoniju u polju umetnosti i kulture.

Umetnice i umetnici:

Slađana Babić, Maja Beganović, Nenad Bogdanović, Živko Grozdanić Gera, Vladan Jeremić, Biljana Kosmogina, Tony Maslić, Nikola Radivojević, Rena Redle, Aleksandra Vasović

Zahvaljujemo se na podršci Magacinu i NKSS.